Theo Luật Giáo dục có hiệu lực từ 01/7/2020, Đội ngũ giáo viên sẽ có 5 quy định thay đổi.